067/205-001 Administrator 
020/482-534 
kzk@komisijazakoncesije.me

ZAKON

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak davanja koncesija, predmet koncesija i druga pitanja od značaja za ostvarivanje koncesije...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama

Ovim pravilnikom uređuje se bliži sadržaj i način vođenja Registra ugovora o koncesijama